top of page

学习费用:

 

1)$4,525/500小时 初级按摩证书(4 个月),该课程被佛州和美国很多州同时认可。                                 2)$7,445/800小时 高级按摩证书(30个星期),该课程被佛州和美国30几个州同时认可。

3)$1,275/240小时 指甲证书班(2个月)

4)$2,995/260小时 美容证书班(2个月)

5)$3,995/500小时 指甲美容证书班(4个月)

  

 

                   

                              

bottom of page